Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich spółka Dr. Max Sp. z o.o. gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Dr. Max Sp. z o.o. danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613), przy ul. Krzemienieckiej 60a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237142, o kapitale zakładowym 11 340 000 PLN, NIP: 5562546356, REGON: 340037741.

Dr. Max Sp. z o.o. z należytą starannością i adekwatnie do ryzyka dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dr. Max Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia najwyższej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych, Dr. Max Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail:

ochronadanych@drmax.pl.

SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH

Dr. Max Sp. z o.o. zbiera dane dotyczące osób fizycznych, zgłaszających swoją kandydaturę do rekrutacji prowadzonych za pośrednictwem serwisu internetowego kariera.drmax.pl.   

Dane osobowe są zbierane w przypadku aplikacji kandydata na ofertę rekrutacyjną oraz w przypadku korzystania z dostępnego w serwisie internetowym kariera.drmax.pl formularza kontaktowego.

Dr. Max Sp. z o.o. zbiera tylko niezbędne dane.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego kariera.drmax.pl.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności Dr. Max Sp. z o.o. może gromadzić i przetwarzać dane osobowe:

 1. w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacji – na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie Pani/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. w celu udzielenia drogą elektroniczną odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego kariera.drmax.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału w rekrutacjach przyszłych lub brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – przez okres niezbędny na potrzeby konkretnej rekrutacji;
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – przez okres 3 lat od ich zebrania lub do momentu wycofania zgody;
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego kariera.drmax.pl lub do momentu wycofania zgody.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 4. usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Dr. Max Sp. z o.o. przetwarzała Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Dr. Max Sp. z o.o. je usunęła za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Dr. Max Sp. z o.o. informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Dr. Max Sp. z o.o., przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ochronadanych@drmax.pl, telefonicznie pod numerem +48 71 799 46 00 lub listownie na adres siedziby spółki Dr. Max Sp. z o.o.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników Dr. Max Sp. z o.o. Odbiorcami Państwa danych mogą być potencjalni pracodawcy tj. podmioty, z którymi Dr. Max Sp. z o.o. zawarła umowy o świadczenie usług z zakresu HR oraz zewnętrzni dostawcy usług IT na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE

Dr. Max Sp. z o.o. nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Dr. Max Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu internetowego kariera.drmax.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

Data ostatniej modyfikacji: 15 czerwca 2020 14:15